„Jděte a povězte to ostatním“


Naším prostřednictvím se všude šíří vůně poznání o Kristu.
Jsme Bohu jako vonné kadidlo vydechující Krista.
Je to vůně životodárná, vedoucí k životu.

srov. 2 Kor 2, 14-16. Henri Fantin-Latour, Letní květiny, 1880.

Společně spravované farnosti

Římskokatolická farnost – děkanství Světlá nad Sázavou

IČO: 15060586
účet: 1120630319/0800

ID: hamajse

Římskokatolická farnost Číhošť

IČO: 60127554
účet: 1473464379/0800

ID: 88dikqn

Duchovní program

Věříme, že svátosti jsou projevem zdravého křesťanského života, viditelným gestem a skutečným setkáním s trojjediným Bohem. Pro jejich přijetí je důležité odpovídající docenění i osobní příprava.
Svátosti křtu, biřmováníeucharistie uvádějí do plného křesťanského života. Svátosti smířenípomazání nemocných jsou posilou ve chvílích slabosti a nedostatečnosti, ať už fyzické nebo duchovní. Svátosti manželstvíkněžství jsou znamením služby i postavení uprostřed celé společnosti.
Domluvy ohledně doprovázení při přípravě a přijetí těchto svátostí jsou možné po telefonickém nebo osobním setkání v kostele.

Pavel Jäger
správce farnosti

P. Josef Toufar — Číhošť

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti je otevřený v době bohoslužeb nebo po předchozí domluvě.
Za podobných podmínek je přístupná i výstava o životě P. Josefa Toufara v budově místní fary.

Za příznivého počasí během července a srpna 2023 budou kostel i fara přístupné po celý den.

Každou druhou sobotu v měsíci je smírná pobožnost.
8.45 hod.— modlitba růžence
9.30 hod.— mše svatá
10.00 hod.— eucharistická adorace

Josef Toufar (✝1950)

P. Josef Toufar (✝1950)

oběť komunistického pronásledování katolické církve v Československu

Nadační fond Číhošť

Nadační fond

Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

Pořad bohoslužeb

Rozpis bohoslužeb a dalších sdělení pro aktuální týden vložen 16. června 2024 .
Aktuální ohlášky

Kontakt

  Pavel Jäger
  Náměstí Trčků z Lípy 94
   582 91 Světlá nad Sázavou
  776 215 841
  [email protected]

☣ Rodinné bohoslužby


K tématu sociální a náboženské izolace od Boha doporučuji k samostudiu:
Lv 13–14; Nm 19; Jonáš; Mt 8; Mt 9; Lk 10; Lk 17; Lk 24; Jan 13

Letošním liturgickým rokem 2019/2020 nás provází evangelista Matouš.
Synoda21-23


„Boží Duch osvěcuje a oživuje křesťany na společné Cestě. Je totožný s Duchem působícím v Ježíšově poslání. Je to stejný Duch, který byl přislíben apoštolům a generacím učedníků, kteří naslouchají Božímu slovu a uvádějí je ve skutek. Duch Svatý se podle Pánova příslibu neomezuje jen na upevňování kontinuity Ježíšova evangelia. Osvěcuje stále nové hlubiny Pánova zjevení a inspiruje rozhodnutí ve prospěch církevního směřování (srov. Jan 14, 25–26; 15, 26–27; 16, 12–15; srov. Sk 10).“ podle Přípravného dokumentu, čl. 16


Oficiální české webové stránky

Přípravný dokument Za církev synodální. Společenství. Spoluúčast. Poslání.

Deset tématických okruhůPrvní setkání 18. 10. 2021

Druhé setkání 1. 11. 2021 - II. Naslouchání

Třetí setkání 15. 11. 2021 - II. Naslouchání (otázky)

Čtvrté setkání 29. 11. 2021 - II. Naslouchání (otázky)

Páté setkání 13. 12. 2021 - II. Naslouchání (některé poznámky a resumé)

Šesté setkání 10. 1. 2022 - IV. Slavení (otázky)

Sedmé setkání 24. 1. 2022 - IV. Slavení (otázky)

Osmé setkání 7. 2. 2022 - IV. Slavení (otázky)

Deváté setkání 21. 2. 2022 - IV. Slavení (otázky)

Desáté setkání 7. 3. 2022 - IV. Slavení (otázky)

Jedenácté setkání 21. 3. 2022 - IV. Slavení (některé poznámky a resumé)

Dvanácté setkání 4. 4. 2022 - VIII. Autorita a spoluúčast (otázky)

Třinácté setkání 2. 5. 2022 - VIII. Autorita a spoluúčast (otázky)

Čtrnácté setkání 16. 5. 2022 - VIII. Autorita a spoluúčast (otázky)

Patnácté setkání 30. 5. 2022 - VIII. Autorita a spoluúčast (otázky)