5. duben 2024

VELIKONOČNÍ PÁTEK
slavnost

Nešpory

Bože, pospěš mi na pomoc.

Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,

jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

O filii et filiæ; T: Jean Tisserand, N: Francie, 15. st.; česky: anonym (Kor 384)

Hymnus

R. Aleluja, aleluja, aleluja.

1. Zazpívej, církvi, píseň chval,

Ježíš, náš vítěz; slávy Král,

dnes ráno z hrobu vzkříšen vstal, aleluja.

2. Třetího dne za svítání

zří přátelé Ježíšovi,

tentam je kámen hrobový, aleluja.

3. A Magdalena Marie

a Jákoba a Salome

uctít šly tělo pohřbené, aleluja.

4. Tam v bílém rouchu anděl stál

a zprávu hned jim zvěstoval,

do Galileje Pán je zval, aleluja.

6. Pak vzkříšený a živý Pán

sbor přátel svých navštívil sám,

zdraví je slovy: Pokoj vám!

12. Zajásej, církvi, písněmi,

ať Bohu v nebi, na zemi

zpěv díkůvzdání stále zní, aleluja.

ŽALMY

1. ant. Prišly ke hrobce Marie Magdalská a druhá Marie podívat se na hrob, aleluja.

Žalm 110 (109), 1-5.7
Mesiáš, vítězný král a kněz
On musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. (1 Kor 15,25)

1Hospodin řekl mému Pánu: †

„Seď po mé pravici, *

dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.“

2Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu: *

„Panuj uprostřed svých nepřátel!

3Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku: *

zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.“

4Hospodin přísahal a nebude toho litovat: *

„Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!“

5Hospodin je po tvé pravici, *

potře krále v den svého hněvu.

7Cestou se napije z potoka, *

proto povznese hlavu.

Sláva Otci i Synu *

i Duchu Svatému,

jako byla na počátku, i nyní i vždycky *

a na věky věků. Amen.

Ant. Prišly ke hrobce Marie Magdalská a druhá Marie podívat se na hrob, aleluja.

2. ant. „Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl Pán položen“, aleluja.

Žalm 114 (113 A)
Boží divy při východu z Egypta
Buďte si vědomi, že i vy jste vyšli z Egypta, když jste se odřekli tohoto světa. (sv. Augustin)

1Když vytáhl Izrael z Egypta, *

Jakubův dům z cizáckého lidu,

2stal se Juda Boží svatyní, *

Izrael Božím panstvím.

3Moře to vidělo a prchlo, *

Jordán se obrátil nazpět,

4Hory poskočily jako berani, *

pahorky jako jehňata.

5Co je ti, moře, že prcháš, *

Jordáne, že se obracíš nazpět,

6hory, proč poskakujete jako berani, *

pahorky, proč skáčete jako jehňata?

7Země, třes se před Pánem, *

před Bohem Jakubovým,

8jenž mění skálu v bažinu, *

křemen v prameny vod.

Sláva Otci i Synu *

i Duchu Svatému,

jako byla na počátku, i nyní i vždycky *

a na věky věků. Amen.

Ant. „Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl Pán položen“, aleluja.

3. ant. Ježíš řekl: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje; tam mě uvidí“, aleluja.

Kantikum
Beránkova svatba

Srov. Zj 19, 1-2.5-7

N: anonym (ArcS)

Beránkova svatba

Aleluja. 1Vítězství, sláva a moc našemu Bohu,

O. aleluja.

2neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé.

O. Aleluja. Aleluja.

Aleluja. 5Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte

O. aleluja.

a kdo se ho bojíte, mavelcí!

O. Aleluja. Aleluja.

Aleluja. 6Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království!

O. aleluja.

7Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest!

O. Aleluja. Aleluja.

Aleluja. Neboť nadešla Beránkova svatba,

O. aleluja.

jeho nevěsta se připravila.

O. Aleluja. Aleluja.

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,

O. aleluja.

jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky ků. Amen.

O. Aleluja. Aleluja.

Ant. Ježíš řekl: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje; tam mě uvidí“, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 5, 8-14

Ačkoli to byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se původcem věčné spásy všem, kteří ho poslouchají. Byl od Boha prohlášen veleknězem podle řádu Melchizedechova.
O tom bychom měli mnoho co říci, ale nesnadno se to vysvětluje, protože máte o poslouchání malý zájem. Touto dobou už byste měli vy sami učit druhé, a zatím opět potřebujete, aby vás pořád ještě někdo poučoval o prvních základech Božích výroků: potřebujete mléko, ne tuhý pokrm. Jenomže kdo musí dostávat mléko, nemůže ochutnat nauku spravedlnosti, je pouhé nemluvně. Tuhý pokrm je však pro vyspělé, kteří už mají vnitřní smysly návykem vycvičeny, aby dovedli rozlišovat dobré od zlého.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

N: J. Gałuszka OP; T: Bodnár OP (Koi 90a)

Responsorium

Ó, Bože, světlo naše, je důstojné Tě chválit, Otce, Syna i Ducha Svatého.
Ó, Bože, světlo naše, celý vesmír se Ti klaní, Otci, Synu i Duchu Svatému.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl: „Pán je to!“

T: paraf. Magnificat; N: roráty, 16. století (K 813B)

Velebí má duše

1. Velebí má duše s jásotem, radostí

Pána věčné spásy, který dnes z výsosti

pohlédl k své dívce

pokorného srdce v lásce a milosti.

2. Již od této chvíle zástupy národů

v neustálé chvále po světa obvodu

slaviti mě budou,

dívku Páně chudou, v radostném závodu.

3. Veliké mi věci Hospodin učinil,

Pán můj nejvýš svatý ve mně si zalíbil.

Duši bohabojné

dary nebes hojné od věků připravil.

4. Ramenem své moci on pyšné rozptýlil,

sesadil i mocné, pokorné povýšil.

Sytí všechny lačné,

bohaté a pyšné s prázdnou pryč propustil.

5. V lásce své se ujal národa svatého,

pamětliv je slibu praotcům daného,

že z Judova rodu

přijde spása lidu od Boha věčného.

Ant. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl: „Pán je to!“

PROSBY

pro díky: Díky tobě, Pane.
pro chvály: Chvála tobě, Pane.
pro prosby/přímluvy: Prosíme tě, vyslyš nás.

MODLITBA PÁNĚ

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

MODLITBA

Všemohoucí a věčný Bože, velikonočním tajemstvím jsi uzavřel smlouvu ke smíření lidstva; dej, ať to, co nyní vyznáváme a slavíme, účinně uskutečňujeme. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

REGINA CÆLI

Vesel se, nebes Královno; T: anonym, 12. století

Regina cæli

Regina cæli, * lætare, alleluja,
quia quem meruisti portare, alleluja,
resurrexit, sicut dixit, alleluja,
ora pro nobis Deum, alleluja.