14. říjen 2022

Pátek, mezidobí, 28. týden
4. týden žaltáře

Bože, pospěš mi na pomoc.

Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

TN: autor neznámý (MH 168)

Hymnus

R. Ó, Pane, zhasíná den,

prosím, modlitbu mou slyš.

1. Písně radostný hlas,

v chleba uzrálý klas,

věrné přátele své,

vše zavírám ve svůj dík.

2. Modrou nebeskou báň,

jasnou sluneční pláň,

bílá oblaka dne,

vše zavírám ve svůj dík.

3. Kvítím vonící zem,

lesů na horách lem,

řeky jiskřící proud,

vše zavírám ve svůj dík.

4. První večerní stín,

teplý domova klín,

božské večeře dar,

vše zavírám ve svůj dík.

ŽALMY

1. ant. Každý den tě budu velebit, můj Bože, a vypravovat o tvých divech.

Žalm 145 (144)
Chvála Boží velikosti
Svatý jsi, Bože, ty, který jsi a který jsi byl. (Zj 16, 5)
I (1-13a)

1Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, *

budu velebit tvé jméno po všechny věky.

2Každý den tě budu velebit *

a chválit tvé jméno po všechny věky.

3Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, *

jeho velikost je nevýstižná.

4Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy *

a oznamuje tvoji moc.

5Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, *

rozmlouvají o tvých divech.

6Vypravují o moci tvých hrozivých skutků, *

hovoří o tvé nesmírnosti.

7Rozhlašují chválu tvé velké laskavosti, *

jásají nad tvou spravedlností.

8Milosrdný a milostivý je Hospodin, *

shovívavý a plný lásky.

9Dobrotivý je Hospodin ke všem *

a soucit má se všemi svými tvory.

10Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla *

a tvoji zbožní ať tě velebí!

11Ať vypravují o slávě tvého království, *

ať mluví o tvé síle,

12aby poučili lidi o tvé moci, *

o slávě tvé vznešené říše.

13aTvé království je království všech věků *

a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

Sláva Otci i Synu *

i Duchu Svatému,

jako byla na počátku, i nyní i vždycky *

a na věky věků. Amen.

Ant. Každý den tě budu velebit, můj Bože, a vypravovat o tvých divech.

2. ant. Oči všech doufají v tebe, Hospodine, jsi blízko všem, kdo tě vzývají.

II (13b-21)

13bVěrný je Hospodin ve všech svých slibech *

a svatý ve všech svých činech.

14Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, *

a pozvedá všechny sklíčené.

15Oči všech doufají v tebe *

a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.

16Otvíráš svou ruku *

a sytíš vše živé s laskavostí.

17Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách *

a svatý ve všech svých činech.

18Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, *

všem, kdo ho vzývají upřímně.

19Vyplní vůli svých ctitelů, *

slyší jejich volání a zachrání je.

20Zachovává Hospodin všechny, kdo ho milují, *

a všechny bezbožníky zničí.

21Ať má ústa hlásají Hospodinovu chválu, *

vše, co žije, ať velebí jeho svaté jméno po všechny věky!

Sláva Otci i Synu *

i Duchu Svatému,

jako byla na počátku, i nyní i vždycky *

a na věky věků. Amen.

Ant. Oči všech doufají v tebe, Hospodine, jsi blízko všem, kdo tě vzývají.

3. ant. Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.

Kantikum
Projev úcty a klanění

Zj 15,3-4

3Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, *

Pane, Bože vševládný!

Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, *

králi národů!

4Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? *

Vždyť ty jediný jsi svatý!

Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, *

neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.

Sláva Otci i Synu *

i Duchu Svatému,

jako byla na počátku, i nyní i vždycky *

a na věky věků. Amen.

Ant. Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8, 1–11

Zákon nás sice mohl před zlem varovat, ale nemohl nás před ním uchránit.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

N: J. Gałuszka OP; T: Bodnár OP (Koi 90a)

Responsorium

Ó, Bože, světlo naše, je důstojné Tě chválit, Otce, Syna i Ducha Svatého.
Ó, Bože, světlo naše, celý vesmír se Ti klaní, Otci, Synu i Duchu Svatému.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Pamatuj, Hospodine, na své milosrdenství, jak jsi slíbil našim předkům!

T: paraf. Magnificat; N: roráty, 16. století (K 813B)

Velebí má duše

1. Velebí má duše s jásotem, radostí

Pána věčné spásy, který dnes z výsosti

pohlédl k své dívce

pokorného srdce v lásce a milosti.

2. Již od této chvíle zástupy národů

v neustálé chvále po světa obvodu

slaviti mě budou,

dívku Páně chudou, v radostném závodu.

3. Veliké mi věci Hospodin učinil,

Pán můj nejvýš svatý ve mně si zalíbil.

Duši bohabojné

dary nebes hojné od věků připravil.

4. Ramenem své moci on pyšné rozptýlil,

sesadil i mocné, pokorné povýšil.

Sytí všechny lačné,

bohaté a pyšné s prázdnou pryč propustil.

5. V lásce své se ujal národa svatého,

pamětliv je slibu praotcům daného,

že z Judova rodu

přijde spása lidu od Boha věčného.

Ant. Pamatuj, Hospodine, na své milosrdenství, jak jsi slíbil našim předkům!

PROSBY

pro díky: Díky tobě, Pane.
pro chvály: Chvála tobě, Pane.
pro prosby/přímluvy: Prosíme tě, vyslyš nás.

MODLITBA PÁNĚ

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

MODLITBA

Všemohoucí a milosrdný Bože, tys neušetřil vlastního Syna, ale vydals ho za nás za všechny; dávej nám sílu, ať se ve spojení s ním také my stáváme dokonalou a živou obětí, aby v nás mohla plně působit tvá láska. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

SALVE REGINA

Zdrávas, Královno; T: asi Heřman z Reichenau, 11. století; N: chorál (MZ 1001)

Salve Regina

Salve, Regína, * mater misericórdiæ,

vita dulcédo et spes nostra, salve.

Ad te clamámus, éxules, fílii Hevæ.

Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exílium osténde.

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.